НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИТАЛИЯ

Печат
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯНАНЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИТАЛИЯ

І. Обща информация

1. Международната осиновителна процедура и предпоставките за осиновяване в България са уредени в: Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29.05.1993 т.(действаща в България от 01.09.2002 г.), Семеен кодекс от 01.10.2009 г., Кодекс на международното частно право от 17.05.2005 г., Наредба № 3 от 24.10.2014 г. на Министъра на правосъдието и Правилника за работа на Съвета по международно осиновяване от 04.11.2014 г.
2. Органи и организации с правомощия в международната осиновителна процедура в България са:
- Министерство на правосъдието (Централен орган по Хагската конвенция от 29.05.1993 г.). То води регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина и регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина. Министърът на правосъдието отправя предложението за дете до кандидат-осиновителите и дава окончателно съгласие за осиновяването.
- Съвет по международни осиновявания при Министерство на правосъдието. Това е колективен орган, който предлага на Министъра на правосъдието да определи подходящи осиновяващи-чужденци за вписаните в регистъра за международни осиновявания деца.
- Софийски градски съд. Това е съдебната институция, която разглежда делата за осиновяване и допуска осиновяването.
- Столична община. Това е органът, която издава нов акт за раждане на осиновените деца.
- Министерство на вътрешните работи. Това е органът, който издава международен паспорт на осиновеното дете.  
- Организации и клонове на италиански акредитирани организации с разрешение за посредничество при международно осиновяване. Те могат да предствляват кандидат-осиновителите пред всички органи на осиновителната процедура в България.

ІІ. Етапи на процедурата за международно осиновяване в България и необходими за тях документи

1. Вписване в регистъра на кандидат-осиновителите, воден от Министерство на правосъдието.

Вписването се извършва въз основа на молба до Министерство на правосъдието, към която се представят:
•    посреднически договор за обслужване на осиновителите, сключен с италианската акредитирана организация, на която кандидатите са възложили мандат за процедурата по осиновяване;
•    пълномощно за представителство на осиновителите;
•    съгласие за осиновяване на дете, издадено от Съда за малолетни в окръга по местоживеене на осиновителите. Ако италиански граждани живеят в друга държава, компетентен е Съдът за малолетни в окръга, в който се намира мястото на последното им италианско местожинвеене, а при липса на такова е компетентен Съдът за малолетни в Рим.
•    документ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права, издаден от Съда за малолетни в окръга по местоживеене на осиновителите или от италианската акредитирана организация, на която кандидатите са възложили мандат за процедурата по осиновяване;
•    социален доклад за осиновителите;
•    медицинско свидетелство (то трябва съдържа оценка на физическото и психическото здраве на кандидата и данни за наличие или липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза или други застрашаващи живота болести);
•    документ за съдимост;
•    документ за брак (при осиновяване от съпрузи);
•    декларация на осиновителите относно характеристиките на детето, което желаят да осиновят, включително за особеностите на здравословното му състояние и развитие, които те приемат, както и мотивите им за осиновяването.
•    копия на документи за самоличност (преведени, без легализация)
Документите следва да са преведени и легализирани.
Министерството на правосъдието проверява документите в едномесечен срок от депозирането им и кандидатите се вписват в регистъра на кандидат-осиновителите.

2. Ежегодно потвърждване на проекта за осиновяване в България пред българското Министерство на правосъдието.

Кандидат-осиновителите са длъжни всяка година най-късно до датата на вписването им в регистъра на осиновителите с декларация да потвърждават пред българското Министерство на правосъдието осиновителния си проект в България. В същата декларация те са длъжни да уведомят и за настъпили промени в обстоятелствата, при които са били вписани в регистъра.
 
3. Предложение за осиновяване на дете от Министерство на правосъдието.

а) Получаване на предложение: Съветът по международни осиновявания разглежда молбите за осиновяване според реда на вписване на кандидат-осиновителите във водения от Министерство на правосъдието регистър (Периодът на чакане за активиране на документите на кандидатите е много различен. Той зависи от броя на вписаните кандидати, от представените от тях профили на желани деца, от броя и характеристиките на вписаните за осиновяване деца. Министерство на правосъдието публикува на своята уеб-страница данни за обработка на регистрираните преписки, която е общодостъпна).
Съветът по международни осиновявания съпоставя профилите на вписаните в регистъра деца с докладите за кандидатите. Определя подходящи осиновяващи като изхожда от интереса на детето и възможностите на кандидатите да му гарантират условия за развитие и физическо, психическо и социално благополучие. Предложението за осиновяване на конкретно дете се придружава от снимка и доклад за детето с неговата семейна и здравна история. По молба на кандидатите при необходимост може официално да се изиска и допълнителна по-подробна информация за предложеното дете.

б) Приемане или отказ от предложението: В двумесечен срок от получаване на предложението кандидат-осиновителите са задължени да осъществят личен контакт от минимум 5 дена с детето и да представят пред българското Министерство на правосъдието писменото си съгласие или отказ от осиновяване. Отказът може да бъде направен и без осъществяване на такъв контакт. При необоснован или неоснователен отказ на предложеното дете кандидатите се вписват отново в регистъра с нов пореден номер и продължават да чакат предложение за друго дете по общия ред. При основателен, мотивиран отказ на дете Съветът по международни осиновявания запазва поредния номер на кандидатите в регистъра.
При съгласие за осиновяване на детето кандидатите подписват в България пред нотариус декларация, която съдържа: съгласие за осиновяване на предложеното дете, изявления за осъществения контакт, за информираност за здравословното състояние на детето и за последиците от пълно осиновяване, за започване на съдебно производство, както и изявления, че съгласието за осиновяване на предложеното дете не е обвързано с материална облага и че осиновеното дете няма да бъде подлагано на експериментално лечение и приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели.

4. Продължаване на осиновителната процедура.

Пред българското Министерство на правосъдието се представят следните документи:
•    декларацията по горната точка за съгласие за осиновяване от осиновителите;
•    актуални медицински свидетелства на осиновителите;
•    актуални свидетелства за съдимост на осиновителите;
•    документ, издаден от местните социални и здравни служби или от италианската акредитирана организация, на която осиновителите са възложили мандат за процедурата по осиновяване, удостоверяващ, че ще се осъществява следосиновително наблюдение на конкретното предложено за осиновяване дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването;
•    съгласие за продължаване на процедурата по осиновяване по чл. 17 от Хагската конвенция, издадено от Комисията за международни осиновявания към Президиума на Министерския съвет на Италия;
•    пълномощно на адвокат за процесуално представителство пред съда по делото за допускане на осиновяването.
Министърът на правосъдието дава съгласие за осиновяване на предложеното дете и цялата преписката с всички документи се изпраща в съда. Софийски градски съд разглежда молбата за осиновяване, решението се обявява в съдебно заседание и влиза в сила в 7-дневен срок след обявяването му.

5. Отпътуване на осиновеното дете от страната.

След влизане в сила на съдебното решение за допускане на осиновяването, се подават документи за издаване на нов акт за раждане на детето, в който осиновителите се вписват като негови рожденни родители.
Въз основа на влязлото в сила съдебното решение за допускане на осиновяването Министърът на правосъдието издава Удостоверение за съответствие на осиновяването с Хагската конвенция по чл.23 от нея.
След издаване на горните два документа, осиновителите идват в България, за да вземат осиновеното от тях дете. В периода на престоя им в България се подават документи за издаването на задграничен паспорт на осиновеното дете. След издаването на паспорта, осиновителите заедно с осиновеното от тях дете напускат България и влизат в Италия.  


6. Следосиновителен контрол.

На всеки 6 месеца в продължение на 2 години след осиновяването местните социални и здравни служби или италианската акредитирана организация, на която осиновителите са възложили мандат за процедурата по осиновяване, следва да изготвят доклади за адаптирането и интегрирането на детето. Италианската акредитирана организация и осиновителите са длъжни да следят и да съдействат за своевременното изготвяне на докладите, като и за незабавното им изпращане на българския Централен орган или на акредитираната организация, която ги представлява по осиновителната процедура в България.

ІІІ. Процедура за осиновяване на деца, за които от Министерство на правосъдието е предприело специални мерки за осиновяване

Всеки месец Министерство на правосъдието публикува списък на децата, за които е отказано осиновяване и за които е налице здравословен проблем, специални нужди или детето е на възраст над седем години. Българските организации имат право, след като съвместно с италианските акредитирани организации изпълнят определени предварителни условия, да заявят участие в случайното разпределение на тези деца. Това разпределение се извършва между заявилите желание за участие български организации, като се тегли жребий за поредността на избор на деца. Организацията с първи номер избира първа, после избира втората и това се повтаря, докато вече никоя организация не желае да избира дете. Всяка българска акредитирана организация има право да избере до 20 профила на деца. За избора се съставя протокол. Избралите деца организации са длъжни най-късно на следващия ден да подадат молба за получаване на информация за децата, които са избрали. Министерството предоставя тази информация. Извън информацията, предоставена от Министерството, ако детето е публикувано за първи път или са минали четири месеца от последната информация за него, българската организация е длъжна да събере самостоятелно допълнителна информация за здравословното състояние на детето. Допълнителната информация включва задължително 5 броя актуални снимки и/или видео материал не по-кратък от 3 минути; попълнени въпросници относно нервно-психическото развитие и поведенческите особености на детето и резултати от проведени консултации с лекари и/или други специалисти. Цялата тази информация се предоставя на съответната италианска акредитирана организация, която започва да търси осиновител за конкретното дете с конкретните заболявания и особености. В рамките на общо два месеца след датата, на която е получена първата информация за детето от Министерството, трябва да се намери осиновител от италианската акредитирана организация и в същия срок, когато е задължително, да се направи събирането на допълнителна информация от българската организация. Осиновителят на детето може да не е вписан в регистрите на осиновителите в България, но ако постъпи молба от него да осинови детето, му се дава шестмесечен срок да се впише, като представи всички изискуеми документи за това вписване.
Ако след всичко гореизложено, италианската акредитирана организация не намери подходящ осиновител или пък подалият молба за осиновяване след контакта с детето се откаже от неговото осиновяване, цялата проведена процедура се заличава и детето отново се обявява в списъка за търсене на друг осиновител.